Мора да има ред во фрлањето на амбалажата од пестициди

Мапирањата на проектот „Произведи, рециклирај, употреби, повторно употреби “на ЕД Еколошкото друштво Еко-Живот Кавадарци, финансиран од ЕУ преку проектот Енв нет го факторизира портфолиото за животната средина на ЕУ за Западен Балкан и Турција со што се покажа дека многу од дивите депонии на теренот се депонии од пакувања од пестициди за кои нaшите земјоделци ниту имат знаење ниту свест ниту пак се казнувани за да не ги создаваат.