Почетна конференција за CRM проектот

Почетната конференција за проектот „Одржливост на НВО преку локални акции за поздрава и почиста животна средина во општина Кавадарци и регионот“ (NGOs sustainability through local actions for healthier and cleaner environment in Мunicipality of Кavadarci and the region), финансиран преку ЕУ Проектот „Техничка поддршка за подобрување на овозможувачката средина за граѓанските организации во Република Северна Македонија“ (CRM) се спроведе на 27 октомври 2023 година во хотел Фени Кавадарци.

На конференцијата беа присутни претставници на општина Кавадарци, Секторот за животна средина, невладини организации од регионот и претставници од локалните медиуми.

Објави за конференцијата во медиумите:

https://mia.mk/story/%D0%B5%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0-%D0%B2%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%86%D0%B8

https://kanal5.com.mk/eko-patroli-za-pozdrava-zhivotna-sredina-ekoloshka-konferencija-vo-kavadarci/a608113