Monthly Archives: February 2019

Upcycling for youth

Потпишан е меморандумот со Проект ЕУ и Британската РЕД ОКРЕ ЗА Едукација и подигање на свеста на младите за Upcycling. Проектот е финансиран од Еу, а потпишан од НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЈА. НОСИТЕЛ на проектот e ЕКО-живот и ќе трае 18 месеци за кои освен едукацијата со неколку училишта (СОУ ЃОРЧЕ ПЕТРОВ, ТОШО ВЕЛКОВ ПЕПЕТО, СТРАШО ПИНЏУР и др) и транс национални средби се предвидени и уредувања на 3 излетнички места во општина Кавадарци и др. aктивности.


Здружение за ширење на демократија и демократски вредности ПРОЕКТ ЕУ