„Иако Кавадарци е една од најбогатите општини, сепак има гладни. Над 90 фамилии имаат потреба од помош. Наша визија е активна борба со гладот и сиромаштијата преку редуцирање на отпадот и фрлање на храна. Тука сме да ја прифатиме секоја донација на оброк. Гладот е најтежок вид на сиромаштија“ рече Христов и ги храбреше претставниците од бизнис заедницата да го донираат вишокот храна, а не да го фрлаат.

 Во Кавадарци партнер на Банката за храна е еколошкото друштво “Еко живот“ кое ќе ги преземе на себе обврските околу практикувањето на ова работа.

zuta munja