Идентификација и заштита на биодиверзитетот на подрачјето на Кожув планина

Проектот „Идентификација и заштита на биодиверзитетот на подрачјето на Кожув планина“ е финансиски поддржан од Министерството за животна средина и просторно планирање и спроведуван од Здружението за заштита и унапредување на животната средина „Еко-Живот“-  Кавадарци во периодот 01/06/2020 – 31/12/2020.

Во текот на проектот беа спроведени 6 главни активности, детално опишани подолу заедно со постигнатите резултати.

БројАктивностРезултат
11.1  Реализирање на Теренски истражувања за детерминирање и фотографирање на растителен и животински свет  на Кожув планина


Реализирани 15 теренски истражувања за идентификување и  фотографирање  растителен и животински  биодиверзитет на Кожуф планина –кој ќе се користи за издавање на публикација
22.1  Информирање на жителите на руралните –подкожувските села  за видовите кои се во истребување или било кој друг степен на загрозеност, за нивното зачувување и конзервирањеОрганизирани 7 информативни состаноци со населението од 7 села сместени на Кожуф, на територија на општина Кавадарци
3


2.2.  Пишување и печатење на публикација  „Откриј го биодиверзитетот и чувај го!“Документиран   биодиверзитет- идентификувани најмалку 20 видови  растенија и  животни во пределот на Кожув планина со осврт на загрозени, ендемични видови, ретки и видови во истребување.
Селектирани материјали беа употребени за креирање на брошурата „Откриј го биодиверзитетот и чувај го!“ достапна во дигитална форма на ФБ страницата на проектот „Заштита на биодиверзитетот во општина Кавадарци“ https://www.facebook.com/zastitanabiodiverzitetotKavadarci и на веб страницата на Еко-Живот
43.1 Мониторинг на животинскиот и растителниот  биодиверзитетАрхивирање на најмалку 1000 фотографии со  растенија и животни
5


3.2. Воспоставување соработка со инспекциски служби и др.релевантни клучни фактори кои директно  имаат влијание врз биодиверзитетот; Општина на град Кавадарци, Ловни друштва од Кавадарци, Планинарски друштва од Кавадарци, ЈП “Национални шуми“-ПЕ-Кавадарци, МЗЖС, локалното население од селата на подкожувието  и сл.
Намалено ловокрадство за најмалку 10%, намалено диво сечење на шумски фонд за најмалку 10%, зголемен број на издадени дозволи за собирање на шумски плодови за најмалку 10%.

Средба и потпишување на меморандум со г-дин Митко Јанчев,  градоначалник на општина Кавадарци 
Средба и потпишување на меморандум со г-дин Марјан Иловски, директор на ЈП Национални Шуми подружница „Црн Бор“-Кавадарци
63.3. Изработка и поставување Еко-табли на патот кон Витачево и Кожуф планина со еко пораки за заштита на биодиверзитетотПоставени 5 Еко табли за информирање на населението за заштита на биодиверзитетот и внимателно однесување кон секој вид растение и животно.