Повик за прибирање на понуди за надградба на веб сајт и социјален маркетинг

Еко-Живот Кавадарци има потреба од услуга за надградба на веб сајт и социјален маркетинг за целите на проектот „Одржливост на НВО преку локални акции за поздрава и почиста животна средина во општина Кавадарци и регионот “ финансиран преку ЕУ Проект „Техничка поддршка за подобрување на овозможувачката средина за граѓанските организации во Република Северна Македонија“.

Повеќе информации за содржината може да најдете во документот во прилог.

Ве молиме при подготовката на понудата, почитувајте ја структурата на испратениот документ. 

Ве молиме да ја доставите до 12.10.2023 (четврток) до 11 часот. 

Ве замолуваме понудата да биде на англиски и да ги содржи следниве работи:

  1. Број и датум на издавање
  2. Да се достави до ekozivot@yahoo.com, и во CC miteva_lavoro@yahoo.com
  3. Валидност на понудата (120дена)
  4. Цените треба да се изразени во MKD и EUR
  5. Треба да биде на меморандум на компанијата, потпишана и со печат*

Dears,

Eko-Zhivot Kavadarci needs a service delivered for Web page upgrade and Actions advertising for the project “NGOs sustainability through local actions for healthier and cleaner environment in Мunicipality of Кavadarci and the region” financed through the EU-funded project “Technical Assistance for improving the enabling environment for Civil Society. Organisations in the Republic of North Macedonia”

More information on the offer content you can find in the document attached. 

Deadline for offer submission: Thursday, 12.10.2023 until 11:00 hrs.

We are kindly asking you the offer to be in English language and to include the following:

  1. Number and date of issuance
  2. Should be addressed at ekozivot@yahoo.com, and in CC miteva_lavoro@yahoo.com
  3. Offer validity (120 days)
  4. Prices should be stated  MKD/ EUR
  5. Offer should be on the letterhead of the company, signed and stamped

Regards,

Roberto Parizov

President of NGO Eko-Zhivot