Членување

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Ве молиме внесете ја комплетната Ваша адреса
Ученик, професор, работник итн.
Во која/и област/и на работење сакате да се вклучите:
Напомена :
Годишната членарина се плаќа на уплатница на жиро сметката на ЗЗУЖС: ЕКО-Живот : 200002201142519
во Стопанска Банка АД Скопје (под намена за годишна членарина за тековната година ).
Членството важи за една тековна година со времетраење до 31ви декември. За 2024 година изнесува 2500денари.
Членарината за наредната тековна година се уплаќа пред истекот на старата т.е. до 31 во декември.Со кликање Поднеси, се Согласувате Вашите падатоци да бидат користени за интерна употреба