Upcycling 4 youth

Upcycling 4 youth (Using upcycling for boosting youth employment ) e проект, фондиран од Еразмус+ програмите на ЕУ. (бр. 2018-3-MK01-KA205-059937 )

Целта на проектот беше охрабрување на младите лица, учејќи ги како тие можат да апциклираат и како апциклирањето може да им помогне да стекнат самодовреба и чувство дека се корисни за заедницата. Тие користеа најнови техники за изработка на апциклирана уметност, обработка на мебел или други предмети, а со самото и приклучување на иницијативата за заштита на околината. Исто така, додека се реализира проектот, беше представено и промовирано социалното претприемништво и зелен бизнис на младите луѓе, како продуктивен и креативен начин за вработување или самовработување.

Наши таргет групи беа млади лица на возраст од 16- 18 години кои сеуште беа дел од средните училишта, како и млади на возраст од 20- 25 години кои што се невработени, со завршен факултет или обуки, охрабрубајќи ги да научат креативни технологии за да остварат самовработување.

На размената во Лондон заземаа учество 6 млади лица од Македонија и 5 од Лондон, кои што ги исполнуваа бараните критериуми. По реализирање на мобилноста во Лондон (08.02.2020- 13.02.2020), младите имаа задача да ги пренесат своите искуства на врсниците и активно да се вклучат во локалните иницијативи за заштита на околината.

Проектот беше имплементиран од:
Association for environmental protection and improvement Eko-Zhivot from Kavadarci,
MK as Coordinator Proekt EU from Kavadarci, MK as Partner 
Red Ochre Enterprises Ltd from London, UK as Partner

Повеќе информации за целиот проект, сите активности вклучени во проектот и искусвата на младите може да ги разгледате на следниот линк: https://www.facebook.com/upcycling4youth

Работилница 1- Моклиште
Работилница 2- Тиквешко езеро
Гостување во емисија- презентирање на проектот
Посета на партнерите Red Ochre- Лондон
Работилница во Лондон
Апциклираме накит- Лондон
Апциклираме стар мебел- Лондон
Финална работилница- Кавадарци


Управување со комунален отпад

Општина Кавадарци ја има потребната фабрика за третирање на комунален отпад, изградена по сите европски стандарди. Оваа фабрика може да го обработува отпадот од околу 18 општини во Македонија.


Кои се придобивките од истата:
– Нема да имаме диви депонии
– Нема да имаме загадување и палење на отпадот
– Нема да имаме негативно влијание по биодиверзитетот
– Нема да имаме палење на Мелци!
– Ќе има одлична соработка со комуналните претпријатија
– Ќе имаме бесплатно еколошко греење на јавните институции во Кавадарци, и ќе има нови вработувања.

Нема потреба да чекаме изградба на регионална депонија уште десет години!!!

Municipality of Kavadarci has the needed fabric for waste management, constructed according all EU standards. This fabric can process the waste from 18 municipalities in Macedonia.

What are the benefits from it:

 • No illegal waste dumping
 • No air pollution and burning waste
 • No negative influence on the biodiversity
 • No burning waste on Melci
 • Excellent collaboration with the public utility companies
 • Free of charge ecologic heating of the public institutions in Kavadarci and new employments.

No need to wait for constructing a new landfill another ten years!

Барање за понуда за уредување на еколошки портал

Предмет: Барање за уредување на еколошки портал

НВО Еко-Живот објавува барање за доставување на понуди за следнава услуга:

Уредување на еколошки веб портал креиран за потребите на проектот „Произведи-Употреби-Рециклирај-Повторно употреби“, поддржан преку програмата за мали грантови во рамки на проектот „ЕНВ.нет го факторизира портфолиото за животната средина на Западен Балкан и Турција во агендата на политиките на ЕУ“, финансиран од страна на Европската унија.

Општата цел на проектот„Произведи-Употреби-Рециклирај-Повторно употреби“ е подигнување на еколошката свест и култура кај населението за управување со отпадот (со акцент на отпадот од хартија и пластика) во насока на циркуларен модел на економија. 

Конкретни задачи на проектот се:

 • Мапирани постојните пракси за собирање и управување со отпад во Кавадарци и регионот
 • Подигната  јавна свест во локалната заедница (кај населението) за циркулрна економија преку управувањето со отпад
 • Изработен препораки за управување со отпадот во општините во регионот и континуиран мониторинг на истиот

Доставените понуди треба да се однесуваат на услугата за уредување на еколошкиот портал во времетраење од 5 месеци, поточно од 15 септември 2019 до 15 февруари 2020 година.

Понуди може да достават правни и физички лица.

Понудите треба да се испратата  на е-маил: ekozivot@yahoo.com најдоцна до 02.09.2019 година.

Барање за понуда за креирање на еколошки портал

Предмет: Барање за понуда за креирање на еколошки портал

НВО Еко-Живот објавува барање за доставување на понуди за следнава услуга:

Изработка на еколошки портал за потребите на проектот „Произведи-Употреби-Рециклирај-Повторно употреби“, поддржан преку програмата за мали грантови во рамки на проектот „ЕНВ.нет го факторизира портфолиото за животната средина на Западен Балкан и Турција во агендата на политиките на ЕУ“, финансиран од страна на Европската унија.

Општата цел на проектот„Произведи-Употреби-Рециклирај-Повторно употреби“ е подигнување на еколошката свест и култура кај населението за управување со отпадот (со акцент на отпадот од хартија и пластика) во насока на циркуларен модел на економија. 

Конкретни задачи на проектот се:

 • Мапирани постојните пракси за собирање и управување со отпад во Кавадарци и регионот
 • Подигната  јавна свест во локалната заедница (кај населението) за циркулрна економија преку управувањето со отпад
 • Изработен препораки за управување со отпадот во општините во регионот и континуиран мониторинг на истиот

Во таа смисла еколошкиот портал ќе биде врска помеѓу институциите, власта, невладиниот сектор и граѓаните.

Понуди може да достават правни и физички лица.

Заинтересираните кандидати треба да достават:

 • Кратка биографија (во случај кандидатот да е физичко лице)
 • Портфолио на правното лице заедно со тековнa состојба на правното лице во оригинал и не постара од 6 месеци

Понудите треба да се испратата  на е-маил: ekozivot@yahoo.com најдоцна до 17.05.2019 година.

22 април- ДЕН НА ПЛАНЕТАТА ЗЕМЈА

На 22 април 2019 младите активисти од организацијата го обележаа денот, така што се потрудија да исчистат дива депонија лоцирана на патот од с. Возарди кон Тиквешкото Езеро.

Со огромната подршка од локалната заедница на Кавадарци и комуналната служба на градот таа депонија веќе не постои. Благодарни сме и на лицата кои присуствуваа на настанот и ја искажаа својата подршка.

Се надеваме дека свеста кај селаните и луѓето што фрлаат отпад на места кои не се наменети за такви цели ќе порасне. А ние, како млади активисти напорно ќе работиме за постигнување на нашите цели, односно не постоење на вакви диви депонии.

Прв собир на млади екологисти

Во канцелариите на Еко- живот на 22 април 2019 се одржа првиот сообир на младите екологисти од мрежата на ДЕМ. Присутни беа младинци- екологисти од цела Македонија.

Одговорна за обуката беше Симона Гетова од Валандово. Младите разговараа за неправдите кои се нанесуваат на природата како и начини за намалување на истите, а со тоа да придонесиме за почиста природа и подобра иднина.

Младите екологисти ги објаснуваа еколошките проблеми застапени во нивната заедница со кои тие се соочуваат. Учествуваа млад екологисти од локалните еколошки организации како и поедницни кои сакат да придонесат во областа на екологијата и зачувување на средината во која живееме.

Во иднина, планирани се вакви собири почесто. Заедно се дружиме, забавуваме, учиме и тежнееме кон почиста животна средина !

Проект- „Млади и рециклирањето“

Ќе се уредуваат неколку излетнички места во Кавадарци. Активностите се дел од проектот „Млади и редиклирањето“, а цел на нашиот проект е рециклирање и реупотреба на стари материјали и создавање на нови од истите.

Овој проект е само уште еден од циклусот на Ерамус+ програмите. Го имплементираме во нашата заедница и заедно придонесуваме до зголемување на свеста кај граѓаните, пред се кај младите лица за потребата и значењето на рециклирањето.

Проектот ќе трае 18 месеци, а е финансиран од Европската Унија, преку нашата национална Агениција за европски образовни програми и мобилност. Наш партнер за овој проект е „Проект ЕУ“, а од Велика Британија тоа е „Ред окре“. Покрај тоа, ќе соработуваме и со средното земјоделско шумарско училиште „Ѓорче Петров“, и основните училишта „Тошо Велков Пепето“ и „Страшо Пинџур“. Соработка ќе имаме и со Јавното претпријатие „Комуналец“.

Предвидуваме посета во Лондон. Десет кавадарчани ќе имаат можност да ја посетат тамошната партнерска организација и ќе бидат вклучени во различни практични работилници и едукативни методи за техники за рециклирање.


Upcycling for youth

Потпишан е меморандумот со Проект ЕУ и Британската РЕД ОКРЕ ЗА Едукација и подигање на свеста на младите за Upcycling. Проектот е финансиран од Еу, а потпишан од НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЈА. НОСИТЕЛ на проектот e ЕКО-живот и ќе трае 18 месеци за кои освен едукацијата со неколку училишта (СОУ ЃОРЧЕ ПЕТРОВ, ТОШО ВЕЛКОВ ПЕПЕТО, СТРАШО ПИНЏУР и др) и транс национални средби се предвидени и уредувања на 3 излетнички места во општина Кавадарци и др. aктивности.


Здружение за ширење на демократија и демократски вредности ПРОЕКТ ЕУ