Повик за ангажирање на експерт за животна средина

Еко-Живот Кавадарци има потреба од ангажирање на експерт за животна средина за потребите на проектот „Одржливот на НВО преку локални акции за поздрава и почиста животна средина во општина Кавадарци и регионот / NGOs sustainability through local actions for healthier and cleaner environment in Мunicipality of Кavadarci and the region“ финансиски поддржан од Механизмот за граѓанска отпорност (CRM).

Времетраење на ангажманот е 6 месеци во период септември 2023 – февруари 2024 година.

Експертот за животна средина треба да биде стручен од областа на животната средина и заштита на правата на граѓаните за здрав живот. Исто така, треба да има докажано искуство со работа во невладиниот сектор, осовено еколошки организации, спроведување на еколошка едукација и работилници како и работа со млади.

Повеќе информации ќе најдете во прикачениот документ „ToR for expert on environmental protection-final“.

Патните трошоци се на трошок на правниот експерт.

Заинтересираните кандидати треба да испратат кратка биографија на англиски јазик, по можност во Europass CV формат најдоцна до четврток 07 септември 2023 година до 12 часот на емаил: ekozivot@yahoo.com

Избраниот кандидат ќе биде известен по емаил во рок од 1 ден по крајниот рок.