За нас

Информации за активноста на Еко-Живот

Здружението за заштита и унапредување на животната средина Еко-Живот Кавадарци е основано во 2010 година со цел заштита и унапредување на животната средина, подигнување на еколошката свест и вклученост на граѓаните, особено младите луѓе, спроведување на еколошки акции и проекти. Дел сме од еколошката платформа „Зелена Македонија“, основана март 2014 со наше активно учество, која има за цел неутрализирање на еколошките жешки точки. Имаме одлична соработка со општинските власти и градоначалниците на општините Кавадарци, Неготино.

Имаме учествувано во 20 Еразмус+ проекти, повеќе локални и регрантирани европски проекти.
Еко-Живот има голем број на активни членови и волонтери кои се од разновидни професии како екологисти, биолози, правник, експерти за пишување и спроведување на проекти и т.н.

Членство во меѓународни/национални асоцијации/мрежи

– од 2012 во Движење на екологистите на Македонија, каде сме назначени за регионален еко центар и сме во потпретседателството; 

– од 2018 во Банка за храна Македонија, каде сме координатори на огранокот Банка за храна Кавадарци

– од 2021 во меѓународната мрежа CEEweb for Biodiversity како полноправна членка

Цели на Еко-Живот, во согласност со Статутот

Здружението за заштита и унапредување на животната средина ЕКО-ЖИВОТ Кавадарци се стреми кон следниве цели и задачи :

– промоција на заштитата и унапредувањето на животната средина

– подигање на свеста кај граѓаните, со посебен нагласок на малолетниците за заштита и унапредување на животната средина и живиот свет што нè опкружува

– следење на светски и европски стандарди во областа на зачувување на животната средина

– воведување на светски и европски стандарди

– едукација на јавноста за  заштита и унапредување на животната средина

– воспоставување на комуникација со организации од ист или сличен карактер

– предлог и организирање на културно-еколошки настани,трибини

– изработка на планови и проекти од областа на  заштитата и унапредувањето на животната средина

– изложување на идеи и проекти со цел да се придонесе за подобра еколошка свест кај граѓаните со посебен нагласок и едукација на малолетниците

– предлози за активирање на еколошки проекти за разубавување на животната средина

– организирање на културно-еколошки натпревари од општински, државен и меѓународен карактер

– отворање на работни еколошки клубови и работилници

– организирање ликовни изложби, колонии и концерти

– издавање на книги, брошури , ЦД материјали , списанија од областа на заштитата и унапредувањето на животната средина

– превенција против уништувањето на животната средина

– членување во меѓународни организации од ист или сличен карактер

– соработка и имплементација на заеднички проекти со домашни и странски институции и организации кои имаат исти или слични цели и задачи

Визија и мисија на Еко-Живот

Визија – Кавадарции и неговата околина развиен, модернизиран и урбанизиран град кој е секогаш отворен за соработка со цел подобрување на нивото на еколошката свест кај граѓаните и квалитетот на животот во една здрава еколошка средина.  Организирање на регионални и меѓународни активности кои ќе придонесат за презентирање на градот во државата и надвор од неа, особено како еко-град со развиена еколошка свест на граѓаните.

Мисија – Издигнување на град Кавадарци и неговата околина на повисоко еколошко ниво во една здрава еколошка средина која е соодветна за нормален и здрав живот; Воведување на европските еколошки стандарди за организирање на заштитата и унапредувањето на животната средина; Оттргнување на младите од алкохолот, дрогата и насилството; Подигање на свеста на народот за еколошки здрав и урбан живот; Можност на младите да придонесат во заштитата и унапредувањето на животната средина, бизнис заедница која промовира и применува циркуларна економија и зелени бизниси.