Активности во еко-инфо центарот поддржани од CRM

Еко-Живот Кавадарци, во склопот на проектот „Одржливост на НВО преку локални акции за поздрава и почиста животна средина во општина Кавадарци и регионот“ (NGOs sustainability through local actions for healthier and cleaner environment in Мunicipality of Кavadarci and the region), финансиран преку ЕУ Проектот „Техничка поддршка за подобрување на овозможувачката средина за граѓанските организации во Република Северна Македонија“ (CRM) започна со реализација на активности за обука на млади волонтери за спроведување на активности и работилници во склопот на Еко-инфо центарот како информативен сервис за природата и природните ресурси.

Проектот е во траење од 8 месеци во периодот од 24.06.2023 година до 24.02.2024 година во кој се планирани неколку работилници и обуки за младите од општина Кавадарци и општина Росоман и со училиштата во двете општини.