Проекти

Намалување на отпад од мебел, дрвен отпад и текстил преку негова реупотреба и зголемување на социјалната вклученост во општина Кавадарци

Во периодот од февруари 2022 до март 2023 година во Кавадарци ќе се спроведува проектот „Намалување на отпад од мебел, дрвен отпад и текстил преку негова реупотреба и зголемување на социјалната вклученост во општина Кавадарци“. Проектот ќе биде реализиран од страна на Здружението за заштита и унапредување на животната средина

Тиквешкиот регион по европски модел за заштита на природата и ресурсите

Проектот „Тиквешкиот регион по европски модел за заштита на природата и ресурсите“ е финансиран од Владата на Република Северна Македонија преку Програмата за финансирање на програмските активности на здруженијата и фондациите за 2021 година и е спроведуван во периодот август – декември 2021 година. Целта на проектот: •Зголемување на свеста на граѓаните

Квантитативен мониторинг и заштита на биодиверзитетот на ретките видови животни во Општина Кавадарци во подрачјето на Кожуф планина, Козјак и восорамнината Витачево со акцент на Балканскиот рис

Проектот „Квантитативен мониторинг и заштита на биодиверзитетот на ретките видови животни во Општина Кавадарци во подрачјето на Кожуф планина, Козјак и восорамнината Витачево со акцент на Балканскиот рис“ е финансиски поддржан од Министерството за животна средина и просторно планирање и спроведуван од Здружението за заштита и унапредување на животната средина

Идентификација и заштита на биодиверзитетот на подрачјето на Кожув планина

Проектот „Идентификација и заштита на биодиверзитетот на подрачјето на Кожув планина“ е финансиски поддржан од Министерството за животна средина и просторно планирање и спроведуван од Здружението за заштита и унапредување на животната средина „Еко-Живот“-  Кавадарци во периодот 01/06/2020 – 31/12/2020. Во текот на проектот беа спроведени 6 главни активности, детално опишани